Allmänna villkor

Gällande från 2019-02-12

INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

Flipn Group, org.nr 559034-6242, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för Jobbannonser under varumärket Know a Talent, bland annat på www.knowatalent.se. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.

Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:

 • ”Allmänna Villkor”avser dessa allmänna villkor.
 • ”Annonsören”avser den näringsidkare som ingått avtal med Know a Talent för publicering av en Jobbannons.
 • ”Agenten” avser den person som tipsar en Kandidat till en anställning.
 • ”Kandidaten”avser person som använder Know a Talent för att söka anställning.
 • ”Användaren”avser Annonsören, Agenten, Kandidaten eller någon annan som använder de tjänster som Know a Talent tillhandahåller och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor.
 • ”Jobbannons”avser en annons som Annonsören vill publicera hos Know a Talent, inklusive den information som specificeras i samband med att annonsen ska publiceras.
 • ”Tipsbonus” avser den ersättning som betalas ut till agenten då en anställning har gjorts för en viss Jobbannons.
 • ”Flipn group”avser Flipn group AB, org. 559034-6242.
 • Tjänster”avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för Jobbannonser och Uppdrag som Know a Talent tillhandahåller.
 • “Partners” avser Know a Talents samarbetspartners som också tillhandahåller rekryteringstjänster till företag.

Användaren förbinder sig särskilt att inte:

 • överföra, publicera, distribuera eller lagra material som bryter mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.
 • samla, kopiera, sälja, reproducera eller på något sätt använda innehåll från Know a Talents Tjänster, annat än då detta tillåts enligt dessa Allmänna Villkor.
 • använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder;
 • utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Know a Talents infrastruktur; eller
 • bryta mot eller försöka bryta mot Know a Talents säkerhetsarrangemang, vilket inkluderar försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av system eller nätverk.
 • Innehållet i Know a Talents Tjänster, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter.
 • Know a Talent förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av dess Tjänster utan föregående meddelande.

PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING

 • Know a Talent behandlar personuppgifter om Användaren i samband med tillhandahållandet av Know a Talents Tjänster. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med rådande regelverk GDPR.
 • Användaren samtycker till att Know a Talent kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra andra Tjänster från Know a Talent. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon eller på annat sätt i enlighet med GDPR.
 • Användaren samtycker till att Know a Talent vidareförmedlar uppgifter till sina Partners i de fall när Know a Talent agerar som underleverantör till företag som tillhandahåller tjänster inom rekrytering.
 • Genom godkännandet av Användarvillkoren samtycker Användaren till att dennes personuppgifter, inklusive bland annat namn, adress, telefonnummer (inklusive mobilnummer), e-postadress, eventuella andra digitala adresser samt uppgifter som Användaren direkt eller indirekt lämnar genom användandet av Tjänsten (vilka inhämtas med hjälp av bland annat cookies, se punkten nedan gällande Cookies), får behandlas och lagras enligt nedan av Flipn Group.

En Jobbannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:

 • Jobbannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
 • Jobbannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
 • Jobbannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en näringsidkare i dennes näringsverksamhet och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur.
 • Innehållet i Jobbannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.

Know a Talent kan avstå från att publicera en Jobbannons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Jobbannons om Know a Talent anser att Jobbannonsen bryter mot de villkor som specificeras här.

AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

När en Kandidat har anställts baserat på ett tips från en Agent gäller följande:

 • Know a Talent debiterar den avgift som anges i gällande prislista som är överenskommet med Annonsören.
 • Know a Talent ansvarar för att betala ut Tipsbonus till Agenten. Tipsbonusen går till den som tipsat om Kandidaten.
 • I de fall Agenten önskar få Tipsbonusen utbetald som lön görs avdrag för arbetsgivaravgifter och löneskatt i enlighet med rådande lagstiftning.
 • Om flera Agenter tipsar om en och samma Kandidat tillfaller hela Tipsbonusen den Agent som först tipsat om Kandidaten.
 • Om Kandidaten själv visat intresse för tjänsten utan att Agent har tipsat tillfaller tipsbonusen Know a Talent.
 • Know a Talents avgifter för genomförd anställning betalas mot faktura. Know a Talent kan endast erbjuda betalning mot faktura till Annonsörer med svenskt organisationsnummer. Know a Talent skickar faktura efter meddelande om att anställning har genomförts. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.
 • Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
 • Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har Know a Talent rätt att: erhålla dröjsmålsränta enligt lag; debitera påminnelseavgift; helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Jobbannonser; samt neka publicering av nya Jobbannonser.

ANNONSÖRENS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

 • Annonsören ska behandla information från Know a Talents Tjänster i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
 • Annonsören förbinder sig att säkerställa att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller Know a Talent så begär.
 • Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten samtyckt till sådan kontakt.
 • Know a Talent fakturerar Annonsören vid anställning av 1 kandidat. Kandidater som har bekräftat intresse av ett jobb är Know a Talents kandidater under 12 månader fr.o.m. att de har presenterats för Annonsören vilket innebär att Know a Talent har rätt att debitera för de kandidater som Annonsören anställer inom denna tidsperiod för motsvarande tjänst.

KNOW A TALENTS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

 • Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Know a Talent inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Know a Talents Kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
 • Know a Talent garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Know a Talents Tjänster. Driften av Know a Talent Tjänster kan komma att störas av ett antal faktorer utanför know a talents kontroll och know a talent ställer inga garantier gällande Know a Talents Tjänsters funktion eller tillgänglighet. Know a Talent kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.
 • Om en Jobbannons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Know a Talent är Know a Talent ansvar för detta begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
 • En Kandidat kan skicka en intresseanmälan till Annonsörer via Know a Talent Tjänster. Know a Talent gör sitt bästa för att se till att intresseanmälan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
 • Know a Talent tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Jobbannonser eller Kandidatens intresseanmälan i förhållande till en Jobbannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Jobbannonser. Know a Talent kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.

AGENTENS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

 • Kandidaten ska inneha ett giltigt arbetstillstånd i Sverige.

Force majeure

 • Know a Talent har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Know a Talent kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Know a Talent kontroll som Know a Talent inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Know a Talent inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 Förändringar i Know a Talents Tjänster

 • Know a Talent kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Know a Talent Tjänster eller ersätta Know a Talent Tjänster med andra erbjudanden. I sådant fall förbehåller sig Know a Talent rätten att avsluta Användarens tillgång till Know a Talents Tjänster, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens e-postadress.

Ändringar och tillägg

Know a Talent har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Know a Talents Tjänster. De nya villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på Know a Talents Tjänster. Redan existerande Användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter den tidigare av dagen för meddelande till Användaren via e-post och publicering på Know a Talents Tjänster

COOKIES

En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Användarens enhet när denne besöker Webbplatsen och/eller använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Användarens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Användaren stänger ned webbläsaren.

På Webbplatsen kan dels Know a Talents egna cookies (s.k. förstapartscookies), dels cookies från tjänsteleverantörer och samarbetspartners (s.k. tredjepartscookies) användas. Know a Talents tjänsteleverantörer och samarbetspartners kan använda cookies (såväl permanenta cookies som sessionscookies) och andra liknande tekniker bland annat för följande ändamål:

 • för att Know a Talent ska kunna tillhandahålla Tjänsten
 • för att underlätta Användarens användande av Tjänsten
 • för att ge Användaren tillgång till lagrad information
 • för att anpassa innehållet i Tjänsten
 • för att inhämta statistik
 • för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar
 • för att rekommendera nya tjänster eller innehåll som passar Användarens intressen
 • för att spåra användandet av Tjänsten
 • för att tillhandahålla information till tredje part så att anpassad marknadsföring och erbjudanden kan riktas mot Användaren.

Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor samtycker Användaren till användningen av cookies enligt ovan. Om Användaren inte vill acceptera användandet av cookies kan Användaren ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av Webbplatsen eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Användaren avaktiverar funktionen avseende cookies.

För mera detaljerad information om cookies, se http://www.youronlinechoices.com.